Betingelser & privatlivspolitik

Vilkår og Betingelser for iVet ApS, CVR-nummer 43484494

§1. Anvendelsesområde
Disse brugsvilkår (“Vilkårene”) er gældende for enhver person eller enhed (“Brugeren”), der anvender tjenesterne tilbudt af iVet ApS, CVR-nummer 43484494 (”iVet”). Tjenesterne omfatter adgang til og brug af iVet ApS’ hjemmeside, beliggende på www.ivet.dk, den tilhørende mobilapplikation (“Appen”), samt alle relaterede data, opdateringer, og dokumentation (herefter samlet refereret til som “Platformen”). Ved registrering på Platformen eller anvendelse heraf, accepterer Brugeren disse Vilkår som retligt bindende. Afbøjelse af Vilkårene medfører, at Brugeren skal afstå fra registrering og anvendelse af Platformen. Anvendelsen kan yderligere være underlagt vilkår fra tredjeparts app-butikker.

Brugeren påtager sig ansvaret for rigtigheden af de oplysninger, der afgives ved oprettelse af en booking og for at holde disse opdateret, herunder kontaktinformationer såsom e-mailadresse og telefonnummer. Vilkår samt yderligere instruktioner og oplysninger om tjenesten er tilgængelige på Platformen.


§2. Servicebeskrivelse
Tjenesten er en digital veterinær platform, hvorigennem Brugeren kan bestille og modtage veterinærkonsultationer via chat, telefoni eller videoopkald med autoriserede dyrlæger eller andre kvalificerede fagpersoner for at få vejledning om kæledyrets adfærd, sygdomme og/eller symptomer. Brugeren kan forud for konsultationen dele skriftlige beskrivelser, billeder og videoer af kæledyret, og under konsultationen kan Brugeren yderligere forklare kæledyrets sundhedstilstand, hvorefter en behandlingsplan kan foreslås. iVet fungerer udelukkende som formidler af rådgivning og vejledning og påtager sig intet ansvar for de medicinske ydelser, der leveres af fagpersonerne under konsultationerne. Det præciseres, at Tjenesten er et supplement til, og ikke en erstatning for, den traditionelle veterinærbehandling.

iVet behandler og deler journaler i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Ved henvisning til fysiske klinikker kan det være nødvendigt at dele Brugerens journaler for at sikre kontinuitet i behandlingen. Endvidere kan journaler i PDF-format blive delt med Brugerens forsikringsselskab for at bekræfte forsikringsdækningen, eller hvis sådan deling anmodes af forsikringsselskabet.

Brugeren giver sit samtykke til sådan deling ved accept af Brugsvilkårene og anerkender, at delingen er essentiel for ydelsen af Tjenesten samt for Brugerens mulighed for at indhente forsikringsdækning. Brugeren har ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der deles, og kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke med fremtidig virkning.


§3. Ændringer af Tjenesten eller Brugsvilkårene
iVet forbeholder sig retten til periodisk at foretage opdateringer af Tjenesten og tilhørende software for at forbedre dens ydeevne, funktionalitet, imødekomme ændringer i operativsystemet, eller adressere sikkerhedsproblemer. Vi kan anmode Brugeren om at installere sådanne opdateringer. Vi forbeholder os også retten til at ændre Brugsvilkårene for at afspejle ændringer i Tjenesten, lovgivning, markedsforhold eller ved tilføjelse af nye funktioner til Tjenesten. Væsentlige ændringer af Brugsvilkårene vil blive kommunikeret til Brugeren via Tjenesten eller via e-mail. Fortsat brug af Tjenesten efter sådanne ændringer betragtes som accept af de ændrede Brugsvilkår. I tilfælde af ændringer, der væsentligt forringer Brugerens rettigheder eller anvendelse af Tjenesten, kan Brugeren opsige sin konto og kan være berettiget til refusion for eventuelle forudbetalte, men ikke anvendte tjenester.


§4. Generelle betingelser for brug af Platformen

Brugeren bekræfter ved accept af disse Vilkår at være mindst 18 år gammel og dermed have retlig handleevne. Brugeren indrømmes en ikke-overførbar licens til at anvende Platformen i overensstemmelse med disse Vilkår. Brugeren forpligter sig til ikke at overdrage, dele eller på anden måde gøre Platformen tilgængelig for tredjeparter uden iVets skriftlige samtykke. Brugeren påtager sig fuldt ansvar for alle aktiviteter, der forekommer under Brugerens booking, og forpligter sig til at sikre fortroligheden af sine login- og adgangskodeoplysninger. iVet fralægger sig ethvert ansvar for uautoriseret brug af Brugerens konsultation eller de konsekvenser, herunder eventuelle skader, som måtte opstå som følge heraf.

Brugeren påtager sig ansvaret for indholdet og nøjagtigheden af alle oplysninger, der uploades til eller deles på Platformen. Brugerens download eller streaming af indhold fra Platformen til enheder, der ikke tilhører Brugeren, kræver ejerens udtrykkelige tilladelse. Brugeren forpligter sig til at overholde alle vilkår og betingelser ved brug af Platformen, uafhængigt af enhedens ejerskab.

Brugen af Platformen skal ske inden for rammerne af gældende lovgivning og disse Vilkår. Enhver ulovlig, svigagtig, ondsindet brug eller brug, der kan skade, overbelaste eller på anden måde kompromittere iVets systemer og sikkerhed eller forstyrre andre brugeres anvendelse af Platformen, er strengt forbudt.

iVet forbeholder sig retten til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår til en tredjepart, hvor Brugeren ikke har denne ret uden forudgående skriftlig godkendelse fra iVet.


§5. Tilgængelighed af Platformen

iVet tilstræber kontinuerlig tilgængelighed af Platformen, men forbeholder sig ret til at begrænse adgangen som følge af tekniske problemer eller nødvendig vedligeholdelse. Brugeren vil blive informeret om planlagt vedligeholdelse eller kendte tekniske problemer i videst muligt omfang.


§6. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning

Platformen leveres til Brugeren “som den er” og “som tilgængelig” uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller implicitte. iVet påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af nogen del af Tjenesten eller for indhold leveret eller rådgivning givet af dyrlæger eller andre fagpersoner gennem Platformen. Forpligtelsen til nøjagtighed i rådgivningen påhviler den enkelte dyrlæge, og iVet fralægger sig ethvert ansvar for fejlbehandling eller fejlagtige oplysninger. Såfremt Brugeren støder på en fejlbehandling, bør Brugeren rette henvendelse til den pågældende dyrlæge. Udestående spørgsmål eller klager kan indbringes for Forbrugerklagenævnet.

Ingen del af Tjenesten, herunder automatiserede svar eller indhold genereret af iVet, skal fortolkes som en udtrykkelig eller implicit garanti eller som rådgivning, der kan erstatte professionel konsultation. iVet udelukker udtrykkeligt alt ansvar, til det maksimale omfang tilladt ved lov, for enhver skade eller tab opstået som følge af Brugerens anvendelse af, eller påberåbelse af, Tjenesten.

Platformen er ikke tilpasset individuelle brugeres specifikke behov og er beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug. iVet er ikke ansvarlig for nogen form for direkte eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt indtjening, forretningsafbrydelse, eller tab af forretningsmuligheder som følge af brug af Platformen til kommercielle formål.

Brug af Platformen kan kræve specifikke operativsystemversioner og enheder, som det er specificeret på Platformen eller i de tilfælde, hvor applikationen downloades. iVet bærer intet ansvar for skader på Brugerens ejendom eller for skader, der kunne være undgået ved at følge anbefalingerne om opdateringer eller ved at overholde de minimumskrav, der er angivet.

Information og materialer tilgængelige på Platformen er, medmindre andet er angivet, kun til generelle informative formål og udgør ikke rådgivning. Disse informationer kan være ufuldstændige eller forældede og kan indeholde typografiske fejl eller tekniske unøjagtigheder. Brugeren har selv ansvaret for at vurdere relevansen og nøjagtigheden af informationen på Platformen.

Platformen kan indeholde links til tredjepartswebsteder, som ikke er under iVets kontrol. iVet påtager sig intet ansvar for indholdet eller privatlivspolitikkerne på disse uafhængige websteder, og Brugeren bør udvise forsigtighed og anvende eget skøn ved brug af sådanne eksterne sider.

iVets ansvar for manglende overholdelse af disse Vilkår er begrænset til direkte tab eller skade, der er et forudsigeligt resultat af iVets manglende overholdelse, og iVet er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader. Under ingen omstændigheder vil iVet begrænse sit ansvar på en måde, der er ulovlig eller forbudt ved lov, inklusive ansvar for død eller personskade forårsaget af iVets uagtsomhed eller svig.

iVet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende ydelser forårsaget af omstændigheder uden for selskabets rimelige kontrol. Hvis sådanne omstændigheder resulterer i en væsentlig forringelse af Tjenesten, vil Brugeren blive underrettet, og der vil blive truffet foranstaltninger for at minimere virkningen. Skulle der opstå en væsentlig forsinkelse, har Brugeren ret til at afslutte sin konto og kan være berettiget til en refusion for forudbetalte Tjenester, der ikke er leveret.


§7 Ophavsret og immaterielle ejendomsrettigheder

Samtlige ophavsrettigheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder relateret til iVet’s varemærker, Platformen og Tjenesten, inklusive, men ikke begrænset til, software, tekst, grafik, logoer, billeder og videomateriale, tilhører iVet eller dets licensgivere og er beskyttet af national og international immaterialret. Disse rettigheder omfatter, men er ikke begrænset til, patenter, varemærker, servicemærker, designrettigheder, ophavsrettigheder og knowhow.

Brugeren indrømmes en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens til at tilgå og bruge Platformen og Tjenesten udelukkende i overensstemmelse med disse Vilkår. Enhver anvendelse af Platformen eller Tjenesten, der ikke udtrykkeligt er tilladt under disse Vilkår, herunder men ikke begrænset til kopiering, ændring, distribution, transmission, genudsendelse, gengivelse, dekomponering, reverse engineering eller skabelse af afledte værker, er strengt forbudt.

Brugeren bekræfter og accepterer, at enhver uautoriseret brug af materialer eller immaterielle rettigheder tilhørende iVet kan udgøre en krænkelse af disse Vilkår samt gældende lovgivning, og at iVet forbeholder sig ret til at indlede retslige skridt for at beskytte sine rettigheder.

Med hensyn til de billeder og videomaterialer, som Brugeren uploader til Platformen, bevares alle immaterielle rettigheder hos Brugeren. Dog yder Brugeren iVet og tilknyttede dyrlæger en ret til at anvende sådanne materialer i forbindelse med levering af Tjenesterne. Dette inkluderer retten for iVet og Dyrlægerne til at gemme, kopiere og, hvor det er relevant, videregive materialerne til tredjepartssundhedsudbydere samt forsikringsselskaber som en del af Tjenesten. iVet forbeholder sig ligeledes retten til at optage og anvende møder mellem Brugeren og Dyrlægen til kvalitetssikring og træningsformål, i det omfang dette er tilladt efter gældende databeskyttelseslovgivning.

Ved at acceptere disse Vilkår giver Brugeren samtykke til ovennævnte anvendelse af immaterielle rettigheder i overensstemmelse med iVets retningslinjer for databeskyttelse og privatlivspolitik.


§8 Håndtering af uautoriseret brug

iVet forbeholder sig retten til at træffe foranstaltninger over for uautoriseret brug af brugerkonti og Platformen, inklusive, men ikke begrænset til, misbrug af de tjenester, der tilbydes, eller anden opførsel, der strider imod iVets regler eller almindeligt anerkendte adfærdskodekser på internettet, efter iVets skøn. Disse foranstaltninger kan omfatte suspension eller ophør af Brugerens adgang til tjenesterne, fjernelse af indhold, eller andre nødvendige handlinger for at beskytte integriteten og sikkerheden af Platformen.

I tilfælde af at Brugeren overtræder disse Vilkår, relevant lovgivning, eller på anden måde anvender Platformen på en ulovlig eller uautoriseret måde, er Brugeren forpligtet til at erstatte iVet for eventuelle skader eller tab som følge heraf. Brugeren skal dække iVet mod alle krav, tab, ansvar, skader og omkostninger, inklusive, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer, som opstår som resultat af sådan uautoriseret brug eller overtrædelse.

iVets ret til at iværksætte sådanne skridt er ikke eksklusiv og begrænser ikke andre retsmidler eller beskyttelsesforanstaltninger tilgængelige efter lov eller i retfærdighed. Brugeren erkender, at uautoriseret brug kan resultere i juridiske konsekvenser og forpligter sig til at anvende Platformen ansvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

§9 Økonomiske vilkår og aflysning af konsultation

De gældende takster og gebyrer for konsultationer formidlet gennem iVet er til enhver tid tilgængelige på Platformen og kan blive justeret. Alle betalinger for konsultationer skal foretages forud for konsultationens start, og adgang til konsultationen forudsætter fuld betaling.

Brugeren har mulighed for at annullere en planlagt konsultation uden omkostninger indtil 60 minutter før det aftalte tidspunkt. I tilfælde af sådan annullering har Brugeren ret til at få refunderet det fulde beløb, der er forudbetalt for den pågældende konsultation. Grundet de anvendte tekniske systemer kan processen for refusion tage op til 14 dage.

Såfremt den tilknyttede Dyrlæge ikke er tilgængelig inden for 45 minutter efter det bekræftede tidspunkt for konsultationens start, er Brugeren berettiget til en fuld refusion af det betalte beløb. Hvis konsultationen annulleres efter Dyrlægens bekræftelse, eller hvis annulleringen sker senere end 60 minutter før det planlagte tidspunkt, er Brugeren ikke berettiget til refusion. Annulleringer skal meddeles skriftligt til iVet på e-mailadressen info@ivet.dk og skal bekræftes af den involverede Dyrlæge for at være gyldige.


§10 Fortrydelsesret

I overensstemmelse med forbrugeraftaleloven er der visse begrænsninger i forbindelse med annulleringsretten for visse typer tjenester. På grund af Tjenestens karakter – levering af elektroniske ydelser, som påbegyndes øjeblikkeligt efter Brugerens anmodning og tydelige samtykke, og som indebærer levering af kvalificeret sundhedsrådgivning, der kræver Brugerens specifikke registrering og aktive deltagelse – anerkender Brugeren herved, at retten til at annullere købet ikke er gældende, når leveringen af Tjenesten er påbegyndt.

Dette betyder, at når Brugeren har givet udtrykkeligt samtykke til øjeblikkelig påbegyndelse af tjenesten og anerkender, at de hermed fraskriver sig deres annulleringsret, kan tjenesten ikke annulleres, og betalingen refunderes ikke, når leveringen er påbegyndt. Brugeren opfordres til at overveje denne begrænsning inden køb og bekræftelse af brugen af Tjenesten.


§11 Kundesupport

Assistance og support til brugere af iVet tilbydes gennem vores applikation og via den officielle platform under sektionen “Kontakt os”. Brugere kan også sende forespørgsler via e-mail direkte til info@ivet.dk. iVet forpligter sig til at yde support og hjælp ved tekniske udfordringer eller spørgsmål relateret til anvendelsen af Tjenesten. Vi stræber efter at reagere på alle henvendelser hurtigst muligt og med det formål at give en effektiv og tilfredsstillende serviceoplevelse for alle brugere.


§12 Reklamationsprocedure og databehandling

Såfremt der opstår behov for at indgive en klage vedrørende Tjenesten eller platformen, bedes Brugeren rette henvendelse til iVet via e-mail på ca@ivet.dk. iVet forpligter sig til at adressere alle modtagne klager med det formål at svare inden for 24 timer fra modtagelse af henvendelsen.

For detaljeret information om iVets praksis for databehandling og foranstaltninger til beskyttelse af Brugerens personlige oplysninger, henvises der til iVets privatlivspolitik. Denne politik indeholder en beskrivelse af, hvordan iVet indsamler, behandler og beskytter personlige data samt en forklaring på Brugerens rettigheder og de muligheder, der er tilgængelige for at administrere disse oplysninger.


§13 Jurisdiktion og lovvalg

Vilkårene og betingelserne for brugen af iVet, herunder alle relaterede tjenester og platforme, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Eventuelle tvister, konflikter eller krav, der opstår i forbindelse med eller relaterer til disse Vilkår, Tjenesten eller Platformen, er underlagt den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole. Brugere har ligeledes mulighed for at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet eller en anden kompetent myndighed, hvis dette er relevant, i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende forbrugerbeskyttelse.


§ 14 Kommunikation

Platformen er ejet og administreres af iVet. For henvendelser, spørgsmål eller feedback relateret til platformen eller de tjenester, der udbydes, kan Brugere kontakte iVet via den angivne e-mailadresse: info@ivet.dk. iVet forpligter sig til at levere rettidige og præcise svar på brugerforespørgsler for at sikre en klar og effektiv kommunikationskanal.


Bilag 1: Privatlivs- og fortrolighedspolitik
iVet værner om fortroligheden af de personer, som vi interagerer med, inklusive besøgende på vores platform og brugere af vores applikation og tjenester. Denne politik er udtryk for vores forpligtelse til at beskytte og respektere dit privatliv.


1. Dataindsamling og anvendelse
i forbindelse med levering af vores tjenester indsamler vi specifikke oplysninger om dig og dit kæledyr. Disse oplysninger kan omfatte kontaktinformationer, oplysninger om kæledyrets sundhed og adfærd samt andre relevante data. Formålet med indsamlingen er at tilbyde og forbedre vores tjenester, at informere dig om aspekter vedrørende kæledyrets velvære og at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig. Dine data kan endvidere blive brugt i overvågnings- og rapporteringssammenhænge over for vores partnere og myndighederne, i tråd med gældende lovgivning.


2. Deling af personoplysninger
De indsamlede oplysninger kan blive delt med dyrlæger og specialister, som er involveret i leveringen af tjenesterne. Deling af data kan også finde sted med vores partnere, forsikringsselskaber og relevante myndigheder, når dette er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende ret. Vi kan anvende dine oplysninger til at informere dig om opdateringer af vores tjenester samt til markedsføringsformål, medmindre du har fravalgt at modtage sådan kommunikation.


3. Datasikkerhed
For at sikre beskyttelsen af dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ændringer eller destruktion, implementerer iVet passende sikkerhedsforanstaltninger. Dine data opbevares sikret i overensstemmelse med gældende lovgivning og iVets interne politikker.


4. Dine rettigheder
Som dataejer har du rettigheder, som du kan gøre gældende. Disse rettigheder inkluderer adgang til dine data, retten til at anmode om rettelser, retten til at anmode om sletning af data og retten til at begrænse databehandlingen. Du har også ret til at modsætte dig brugen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål. Disse rettigheder kan udøves ved at kontakte iVet på angiven kontaktinformation.


5. Politikændringer
iVet forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne politik. Eventuelle ændringer vil blive annonceret på vores platform og træder i kraft ved deres offentliggørelse.


6. Kontaktinformation

For spørgsmål eller yderligere information om denne politik eller håndteringen af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte iVet via e-mail på info@ivet.dk.